KUNTOS-hanke

Pohjois-Savon alueelle halutaan tuottaa vaikuttava kuntoutuspalvelujen toimintamalli ja -verkosto koulutusosaamisen edistämiseksi. Hankkeessa kehitettävä asiakaslähtöinen ja digitaalinen toimintamalli vastaa Pohjois-Savon alueella kriittisiin palvelujen, resurssien ja asiakkaiden saavutettavuuden haasteisiin.

Työntekijöiden määrä ja osuus suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee Pohjois-Savon alueella. Ikääntyvä väestö tarvitsee entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joka näkyy monissa kunnissa erityisesti hoivapalvelujen kustannusten merkittävänä kasvuna.

Työikäisten ja työssä käyvien työurien jatkaminen sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen ovat yhteiskunnan keskeinen haaste ja velvollisuus. Pohjois-Savon alueella on pulaa osaavista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.

On erityisen tärkeää, että työnjako on maakunnallisesti tehokkaasti organisoitu alueellisten kuntoutuspalvelujen tuottajien kesken kuntoutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Näin voidaan paitsi parantaa kuntoutuspalvelujen saatavuutta, myös niiden laatua, asiakasohjausta ja sujuvuutta.

Hanke tarjoaa ongelmaan ratkaisua seuraavilla toimenpiteillä:

1) Kasvavan asiakasjoukon kuntoutumiseksi tarvitaan kuntoutuspalvelujen tuottajilta asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaan kuntoutustarve on kartoitettava ja täytettävä saumattoman palveluketjun ja vaikuttavan kuntoutusprosessin avulla.

2) Osaavan kuntoutushenkilökunnan varmistamiseen ja uusien ammattilaisten kouluttamiseen on panostettava nykyistä paremman organisaatioiden välisen verkostoitumisen sekä koulutussisältöjen että -menetelmien ja työkalujen kehittämisen avulla. Tarvitaan modernia, sisällöltään kattavaa koulutusta moniammatilliseen työskentelyyn.

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien on ratkaistava alan paheneva henkilöstöresurssiongelma. Näin ollen kuntoutuspalvelun ammattilaisten on hallittava kuntoutuksen moniammatillinen osaaminen ja yhteistyö palvellakseen kasvavaa asiakaskuntaa mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

KUNTOS -hankkeen tehtävät

Pohjois-Savon alueen kuntoutuskoulutusta on profiloitava esille nousseeseen tarpeeseen. Kuntoutusosaamisen ja -liiketoiminnan kehittämiseksi on huolehdittava alueen näkyvyyden ja vetovoimaisuuden edistämisestä kokoamalla yhteen ryhmittymä kuntoutuksen tärkeimpiä alueellisia substanssiosaajia, koulutusmenetelmien ja -työkalujen kärkiosaajia sekä kuntoutuksen verkostoasiantuntijoita alueellisen osaamisen ja liiketoimintaverkoston kehittämiseksi.

Pohjois-Savon alueella koulutuksen ja kuntoutuspalveluiden tuottajien välillä on verkostoitumisen tarve. Siksi hankkeessa luodaan Pohjois-Savoon alueellinen kuntoutuksen osaajaverkosto, joka luo ja määrittelee kuntoutuskoulutuspalvelujen toimintamallin edistämään alueellista osaamista ja liiketoimintaa.

Tämän mallin tavoite on tuoda Pohjois-Savon alueelle paljon kaivattuja osaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi malli vahvistaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kilpailukykyä, parantaa alueellista näkyvyyttä, luo vaikuttavan verkoston kuntoutusosaamisen jakamiseksi, koordinoi ja kehittää kuntoutuksen state-of-art-osaamisen koulutustoimintamalleja, -liiketoimintamalleja, työkaluja sekä menetelmiä. Lisäksi hanke parantaa läpinäkyvyyttä kuntoutusalan palveluihin ja niiden tuottajiin sekä helpottaa asiakasohjausta.

KUNTOS-hankkeeseen liittyvät koulutusteemat

 • Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen akuuttivaiheen kuntoutus
  • Aivoverenkiertohäiriöt muodostavat Suomessa merkittävän kansanterveydellisen kuorman. Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle on ensiarvoisen tärkeää. AVH-ammattilaisten/toimijoiden koulutus antaa perustan tehokkaalle ja tulokselliselle kuntoutukselle.
  • Tässä koulutuskokonaisuudessa keskitytään sairaudesta toipumiseen ja ensiaskeleisiin potilaan toimintakyvyn palauttamiseksi.
  • Opintokokonaisuuden pilotointi lokakuussa 2021
 • Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen akuutin vaiheen laitoskuntoutus
 • Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kotikuntoutus
 • Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Sydänkuntoutujat
 • Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen arjessa

Toimijat

Toteuttajat

Live-säätiön johtaman hankkeen kesto on 1.9.2020 – 31.5.2023.

Osatoteuttajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto (Savon koulutuskuntayhtymä) ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu)

Asiantuntijaorganisaatiot

Hankkeen asiantuntijaroolissa toimivat Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)Kansallinen neurokeskusTalentree, Aducate sekä Tukipilari