KUNTOS-hankkeen ensimmäisen työpajan tunnelmia

Olemme KUNTOS-hankkeessa haastatelleet Pohjois-Savon kuntoutusosaajia selvittäen kuntoutusosaamisen nykytilaa. Nyt kehitämme työpajoissa asiantuntijoiden voimin kuntoutusalan koulutusta ja sen toteutusta. Kyseessä oli ensimmäinen työpaja, jonka järjestimme vallitsevan koronatilanteen vuoksi virtuaalisena Zoomin avulla. Työpajassa halusimme selvittää, millaisia koulutustarpeita Pohjois-Savon alueella on.

Runsaan kolmenkymmenen osallistujan joukko jaettiin viiteen työryhmään. Hankeryhmämme muodostamat fasilitaattorit koordinoivat työryhmiä, ja kirjasivat ylös työpajaryhmän sisällä käydyn keskustelun pääpointit. Lopuksi fasilitaattorit summasivat yhteenvedot tuloksista koko työpajaosallistujajoukolle.

Muodostaaksemme mahdollisimman houkuttelevia ja kiinnostavia kuntoutuskoulutuskokonaisuuksia, meidän oli selvitettävä muutamia tähän liittyviä kysymyksiä. Halusimme selvittää, mikä motivoi alan asiantuntijoita ja miten kuntouttava työote sekä moniammatillisuus kuntoutuksessa toteutuu. Lisäksi oli tärkeää selvittää, miten voidaan varmistaa vaikuttava kuntoutusprosessi ja miten koulutus saataisiin vastaamaan paitsi nykyisiin, myös tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi halusimme selvittää, millainen olisi sisällöltään paras mahdollinen, ”unelmien” koulutuskokonaisuus.

Työpajakysymykset olivat seuraavanlaiset:

  • Mikä motivoi sinua kuntoutuksessa? Millainen on sinun kuntouttava työotteesi? Millä tavoin toteutat kuntouttavaa työotetta työssäsi?
  • Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä. Mitkä ovat siihen liittyvät vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet?
  • Millaisin keinoin toimintakyvyn ylläpitäminen ja vaikuttava kuntoutuminen mahdollistetaan tulevaisuudessa?
  • Kuvaile/pohdi, miten koulutus, ohjaus, neuvonta yms. on vastannut ja tulee vastaamaan sinun tarpeisiisi työelämän muutoksissa?
  • Valitkaa ryhmässänne tärkeäksi kokemianne kuntoutuksen koulutusaiheita ja kuvailkaa unelmienne koulutus (sisältö, toteutustapa, kesto, laajuus, hinta, jne.)
Vetrea KUNTOS

Kuva 1. Työpajan tuotoksia.

Saimme vastauksia laajalta kuntoutuksen asiantuntijajoukolta. Vastauksissa heijastui monipuolinen vastausten skaala, joten olimme tyytyväisiä, että saimme useita ammattiryhmiä koottua mukaan osallistujajoukkoomme. Muutenkin työpajasta jäi mainio fiilis ja jokaisessa pientyöryhmässä vallitsi eloisa, myönteinen keskustelusorina. Seuraavaksi koostamme työpajatulokset yhteen ja lähetämme kirjallisen yhteenvedon osallistujille.

Mutta kuten kaikissa toimintamalleissa, tässäkin löysimme kehitettävää. Hyvä, innokas tunnelma venytti hieman aikatauluamme ja jouduimme karsimaan aikaa loppuyhteenvedolta. Jatkotyöpajoissa pyrimme olemaan vielä jämäkämpiä ja varmistamaan, että myös kristallinkirkas yhteenveto saadaan välitettyä osallistujille jo työpajan aikana.

Hankkeen työpajat jatkuvat kuntoutuksen teemoihin fokusoiduilla koulutusaiheilla. Seuraava KUNTOS-työpaja järjestetään 8.4 klo 13-16, aiheena AVH-kuntoutus. Välitämme tähän liittyen parhaillaan kutsuja eteenpäin. Jos olet itse aiheen asiantuntija tai sidosryhmääsi kuuluu tällainen, pyydän välittämään tietoa eteenpäin. Työpajaan pääsee osallistumaan seuraavasta linkistä: https://www.lyyti.in/AVHosaaminen

Syksystä lähtien alamme pilotoimaan kerätystä materiaalista rakentamiamme kuntoutuskoulutuksia. Kuntoutuskoulutuksen materiaalit on oltava pilotoituna, testattuna ja validoituna hankkeen päättymiseen (31.5.2023) mennessä.