KUNTOS-hanke on edennyt syksyn 2020 aikana

Vetrea_fysioterapia

Päiväys: 30.11.2020
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Vetrea Terveys Oy:n käynnistämä Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke, KUNTOS, on edennyt kuntoutusosaamisen nykytilaa kartoittavien haastattelujen ja niiden aukikirjoittamisen loppusuoralle. Kuntoutusalalla on kehittämistarvetta ja siksi hanke on koettu tarpeellisena sekä mielenkiintoisena. Kuntoutusalan asiantuntijoita eri organisaatioista ja ammattiryhmistä on osallistunut aktiivisesti haastatteluihin ympäri Pohjois-Savoa, ja näin antanut merkittävän panoksen hankkeen onnistumiseen.

Haastattelujen yhteenveto on niin ikään työn alla hyvässä vauhdissa. Havaintoja voidaankin hieman raottaa kertomalla kuntoutuksen kentässä ilmenneen selkeitä haasteita, joihin voidaan hakea ratkaisuja koulutuksella. Esiin nousseiden havaintojen syvällisempää käsittelyä jatketaan hankkeen seuraavan vaiheen työpajoissa, joihin kutsutaan edelleen kuntoutusalan asiantuntijoita eri organisaatioista ja ammattiryhmistä Pohjois-Savon alueelta. Kutsut ensimmäiseen työpajaan lähetetään joulukuun alkupuolella, joten aikataulun osalta olemme hyvissä ajoin liikkeellä.

Hankkeen osatoteuttajat ovat kokoontuneet säännöllisesti koko hankkeen ajan, lähinnä verkkokokouksiin, joissa on seurattu hankkeen etenemistä sekä käsitelty mm. hankkeen viestintää ja sovittu työnjaosta. Hankkeelle on avattu nettisivut, www.kuntoutusosaaminen.fi, sekä tehty viestintäsuunnitelma. Kukin osatoteuttaja pyrkii vahvistamaan hankkeen näkyvyyttä oman organisaationsa kautta sekä median välityksellä. Hankkeen osatoteuttajien keskinäinen yhteistyö on ollut rakentavaa, mikä on osaltaan auttanut hankkeen sujuvaa etenemistä ja pitänyt yllä hyvää työskentelyilmapiiriä.

KUNTOS on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka osatoteuttajina Vetrea Terveys Oy:n lisäksi ovat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Savon aikuisopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Erityisasiantuntemusta hankkeeseen tuovat Kuopion yliopistollinen sairaala, Kansallinen neurokeskus, yrityskumppani Talentree, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja kansalaistoiminnan keskus Tukipilari.