Iäkkäiden ihmisten kuntoutus – tärkeä koulutuksen näkökulma

Päiväys: 16.9.2022
Kirjoittaja:
Marja Äijö, TtT, yliopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuntoutuksen tarve kasvaa väestön ikääntyessä (Cieza et al. 2021) ja entistä enemmän on iäkkäitä ihmisiä, joiden kuntoutustarpeet eivät toteudu. Tämä herättää tarpeen kehittää kuntoutujalähtöisempiä palveluja vastaamaan tarpeeseen. Yhä useampi iäkäs ihminen haluaa, että kuntoutus tapahtuu omassa kodissa ja sen lähiympäristössä kotikuntoutuksena tai arkikuntoutuksena (Pikkarainen 2017).

Kotikuntoutukselle ei Suomessa ole selkeää yhtenevää määritelmää mitä kotikuntoutuksella tarkoitetaan. Se voi olla eri kunnissa hyvin erilaisia toimintoja tai samansisältöistä toimintaa kutsuttuna eri nimellä. Suomessa Terveyden ja hyvinvointilaitos kehittää ja ylläpitää TOIMIA-tietokannassa julkaistavia suosituksia ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä. Iäkkäiden ihmisten kotikuntoutukseen on tulossa suositus, joka omalta osaltaan vie eteenpäin yhtenäisempää kotikuntoutuksen määritelmää ja toimintakyvyn arviointia Suomessa.

Kotikuntoutuksessa kuntoutus tapahtuu kotona tai sen läpiympäristössä kuntoutusammattilaisen toteuttamana. Sitä voidaan tarjota yksilöllisesti kuntoutujan omaan arkeen sopivana palveluna ja räätälöidä kuntoutuksen sisältö kuntoutujalähtöisesti. (Pikkarainen 2017.) Kotikuntoutus sopii erityisesti niille iäkkäille kuntoutujille, joiden on vaikea saavuttaa muualla tarjottavia kuntoutuspaleluja (Kikuchi ym. 2021, Lee ja Lee 2021). Vastaavasti arkikuntoutuksella tarkoitetaan ikääntyneen henkilön omatoimisuutta tukevaa asiakaslähtöistä kuntoutumisen tukemista, joka tapahtuu kuntoutujan omassa elinpiirissä (Kjerstad & Tuntland 2016). Tärkeää on selventää iäkkäille kuntoutujille itselleen, millaisesta kuntoutustoiminnasta on kyse. Keskeistä on, että kuntoutustoiminta, koti tai arki, ylläpitää ja edistää iäkkään ihmisen itsenäistä kotona pärjäämistä.

Nykyisten ja tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, jotka työskentelevät iäkkäiden henkilöiden kanssa, tulee osata toimia oman ammatin mukaisesti iäkkäiden ihmisten kanssa kotikuntoutus- ja/tai arkikuntoutusprosessissa. Koulutuksen kautta voidaan lisätä osaamista, jotta iäkkäiden toimintakykyä ylläpitävä ja tukeva kuntoutus on ajankohtaiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa.

KUNTOS -hankkeessa on rakennettu koulutuskokonaisuus iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi. Koulutuskokonaisuus pohjautuu tutkittuun tietoon iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä. Keskeisenä sisältönä on toimintakyky-käsitteen omaksuminen ja siihen pohjautuvan tiedon käyttö iäkkäiden kuntoutustyössä. Toimintakyvyn kaikkien ulottuvuuksien (fyysinen, pyykkinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja arjen toiminnot) arvioiminen kuntoutusprosessin aikana on keskeistä. Kaatumisten ehkäisyllä osana kuntoutusta on keskeinen rooli iäkkäiden aktiivisen elämän tukemisessa niin kotikuntoutuksessa kuin arkikuntoutuksessa. Lisäksi koulutuskokonaisuus sisältää muistisairautta sairastavan iäkkään ihmisen kuntoutuksen, jota myös toteutetaan kotiympäristössä. Kyseinen tuotettu opintojakso on nyt opiskelijoiden pilottivaiheessa ja heiltä saadun arvokkaan palautteen perusteella koulutuskokonaisuutta voidaan edelleen kehittää. Hyvä koulutuskokonaisuus näyttöön perustuvalla sisällöllä edistää osaamista työelämässä.

Lue muut blogikirjoituksetwww.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista

Lähteet:

Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. 2021. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet.19;396(10267):2006-2017. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32340-0.

Kikuchi A, Taniguchi T, Nakamoto K, Sera F, Ohtani T, Yamada T, Sakata Y. 2021. Feasibility of home-based cardiac rehabilitation using an integrated telerehabilitation platform in elderly patients with heart failure: A pilot study. J Cardiol. 2021 Jul;78(1):66-71.

Kjerstad, E. & Tuntland, H.K. 2016. Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Health Economics Review 6 (15), 1-10.

Lee H, Lee SH. 2021. Analysis of Home-Based Rehabilitation Awareness, Needs and Preferred Components of Elderly Patients with Hip Fracture Surgery in South Korea. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 18;18(14):7632.

Pikkarainen A. 2017. Arki-, koti- ja lähikuntoutuksen käsitteet. Ikä NYT. Karelia-ammattikorkeakoulun Ikäosaamisen verkkojulkaisu. Saatavissa: https://ikanyt.karelia.fi/2017/03/23/arki-koti-ja-lahikuntoutuksen-kasitteet/