Blogikirjoitukset

KUNTOS-hanke on edennyt suunnitellusti - pian vuorossa AVH-työpaja

Päiväys: 23.3.2021
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Hankkeen ensimmäinen kehittämistyöpaja sai osallistujilta innostuneen ja aktiivisen vastaanoton, kuten syksyllä 2020 toteutetut haastattelutkin. Hankkeen toimijoiden kokemukset olivat niin ikään myönteisiä ja haastatteluissa sekä työpajassa tuotettu materiaali on arvokasta hankkeen tavoitteita ajatellen.

KUNTOS -hankkeen ensimmäisen työpajan tunnelmia

Päiväys: 11.2.2021
Kirjoittaja: Jori Reijula, KUNTOS-hankkeen projektipäällikkö

Olemme KUNTOS-hankkeessa haastatelleet Pohjois-Savon kuntoutusosaajia selvittäen kuntoutusosaamisen nykytilaa. Nyt kehitämme työpajoissa asiantuntijoiden voimin kuntoutusalan koulutusta ja sen toteutusta. Kyseessä oli ensimmäinen työpaja, jonka järjestimme vallitsevan koronatilanteen vuoksi virtuaalisena Zoomin avulla. Työpajassa halusimme selvittää, millaisia koulutustarpeita Pohjois-Savon alueella on.

Työelämän muutos muuttaa koulutusta – KUNTOS-hanke uutta koulutusta rakentamassa

Päiväys: 28.1.2021
Kirjoittaja: Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työelämän nopea muuttuminen on koettu konkreettisesti nyt koronaepidemian aikana. Se on muuttanut ja muuttaa edelleen työelämän ja opiskelun käytänteitä ja vaikuttaa tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen. Koulutusta kehitettäessä tulee huomioida tulevaisuuden ennakointi ja megatrendit (Dufva M 2020).


Blogi joulukuu 2020

Päiväys: 10.12.2020
Kirjoittaja: Paula Rissanen, ammatillisten aineiden lehtori (kuntoutus), Savon ammattiopisto

ESR-rahoitteisessa Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto (KUNTOS) –hankkeessa on menossa jo neljäs kuukausi. On ollut monenlaista palaveria eri toimijoiden kanssa ja pohdittu asioita eri näkökulmista. Olemme tavanneet pienemmillä kokoonpanoilla lähes viikoittain ja työskennelleet pääasiassa Teamsin avulla. Hyvin on aika hurahtanut.


KUNTOS-hanke on edennyt syksyn 2020 aikana

VetreaNeuron_kuntoutus

Päiväys: 30.11.2020
Kirjoittaja: Pirjo Komulainen, ft, FT, tohtoritutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Vetrea Terveys Oy:n käynnistämä Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke, KUNTOS, on edennyt kuntoutusosaamisen nykytilaa kartoittavien haastattelujen ja niiden aukikirjoittamisen loppusuoralle. Kuntoutusalalla on kehittämistarvetta ja siksi hanke on koettu tarpeellisena sekä mielenkiintoisena. Kuntoutusalan asiantuntijoita eri organisaatioista ja ammattiryhmistä on osallistunut aktiivisesti haastatteluihin ympäri Pohjois-Savoa, ja näin antanut merkittävän panoksen hankkeen onnistumiseen.


Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hanke

Päiväys: 29.10.2020
Kirjoittaja: Jori Reijula
, TkT, dosentti, kehittämispäällikkö, Vetrea Terveys Oy

Vetrea Terveys Oy on käynnistänyt 1.9.2020 Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja -koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli. Hanke on luonteeltaan uniikki, sillä kyse on yksityissektorilla toimivan yrityksen vetämästä ESR-rahoitteisesta projektista, jonka tarkoituksena on rakentaa kuntoutusliiketoimintaa edistävä verkosto Pohjois-Savon alueelle.

Ajankohtaiset tiedotettavat asiat

KUTSU: Kuntoutusosaamisen kehittämistyöpaja - AVH- kuntoutus

Päiväys: 15.2.2021

AIKA: Torstaina 8.4.2021 klo 13-16
PAIKKA: Zoom (linkki jaetaan ilmoittautuneille)
ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään 1.4.2021 tämän linkin kautta https://www.lyyti.in/AVHosaaminen

Aivoverenkiertohäiriöt muodostavat Suomessa merkittävän kansanterveydellisen kuorman. Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle on ensiarvoisen tärkeää. AVH-ammattilaisten/toimijoiden koulutus antaa perustan tehokkaalle ja tulokselliselle kuntoutukselle.

Tässä työpajassa rakennetaan koulutussisältöä AVH-kuntoutukselle. Tule kertomaan meille, mihin koulutusteemoihin olisi tarvetta. Vaikuttava koulutus edellyttää ammattilaisille sopivia koulutusmahdollisuuksia: Onko kyse esimerkiksi puolen päivän asiantuntijaluennosta, itsenäisestä opiskelusta tai webinaarista? Myös opiskelumetodien tulee olla sopivia. Millaiset opiskelumetodit tukisivat oppimistasi?

Käsiteltäviä aiheita AVH-kuntoutukseen liittyen ovat mm:
• Teknologia-avusteinen, laitos- ja avomuotoinen kuntoutus
• Perinteinen AVH kuntoutus
• Etä-/kotikuntoutus

Kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksesi AVH-koulutuskokonaisuuden luomiseksi.
Olethan mukana?

Kiitos, kun välität kutsua eteenpäin tuntemillesi kuntoutusalan asiantuntijoille!

Yhteyshenkilö työpajaan liittyen on hankkeen projektipäällikkö Jori Reijula, jori.reijula@vetrea.fi, puh. 045 847 1133.


KUTSU: Kuntoutusosaamisen kehittämistyöpaja

Päiväys: 14.1.2021

AIKA: Keskiviikkona 10.2.2021 klo 12-16
PAIKKA: Zoom (linkki jaetaan ilmoittautuneille)

 • Työurat pidentyvät ja työnkuvat muuttuvat. Millaisin keinoin pysyisimme mukana muutoksessa?
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen ovat tärkeitä. Millaisin keinoin nämä mahdollistettaisiin tulevaisuudessa?
 • Motivoiva toimintakykyä ylläpitävä työote. Millainen on sinun kuntouttava työotteesi ja mikä motivoi sinua kuntoutuksessa?
 • Verkostot kuntoutuksen tulevaisuus. Miten ja millainen verkostomainen toiminta tukee vaikuttavan kuntoutumisosaamisen tulevaisuutta?

Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto – hanke (www.kuntoutusosaaminen.fi) lisää kuntoutuskoulutustarjonnan osuvuutta ja laatua paitsi hankkeessa luotavilla koulutustyökaluilla ja menetelmillä, myös alueellisella kuntoutustarpeen selvityksellä.

Olemme syksyn 2020 aikana haastatelleet alueen osaajia ja nyt kutsumme sinut mukaan tuomaan näkemyksesi juuri sinulle sopivien koulutuksien luomiseksi.

Olethan mukana?

Yhteenveto/Työpajatulosten pääpointit (kattavampi yhteenveto liitteenä):

1. Asiakaslähtöinen kuntoutus

 • Kuntouttava työote - tekemisen/käsitteen ymmärrys
 • Monialainen/moniammatillinen yhteistyö
 • Oikea-aikaisuus

2. Moniammatilliset koulutuskokonaisuudet

 • Työparitoiminta
 • Organisaatiokohtaiset koulutuskokonaisuudet

3. Uudenlainen palvelutarjonta

 • Miten pystytään tukemaan muun palveluntarjonnan edistämistä?
 • Tukiverkko
 • Kulttuuri ja luonto
 • Digitaalisuus

Tästä pääset lukemaan työpajan tuloskoosteen:
Työpaja 1:n kooste


Hankkeen toimenpiteet syksyn 2020 aikana

Päiväys: 29.10.2020

ESR-rahoitteisessa Kuntoutusosaamishankkeessa on lähdetty vauhdikkaasti liikkeelle. Hankkeen puitteissa on jo muutaman kuukauden sisällä ehditty pitää lehdistötilaisuus, kick-off tilaisuus hankekumppanien ja sidosryhmien kanssa, aloituskokoukset rahoittajan ja johtoryhmän kanssa. Tämän jälkeen hankkeen ensimmäisten työpajojen juoksevat palaverit ovat rullanneet viikoittain eteenpäin, varmistaen että hankkeen tavoitteiden täyttymisen eteen tehdään sopivia toimenpiteitä.

Vuoden 2020 aikana hankkeen tärkein tehtävä on kartoittaa Pohjois-Savon kuntoutusosaamisen nykytilannetta face-to-face -haastattelujen avulla. Hankkeessa pyritään kokoamaan kuntoutusosaamisesta mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Tämän toteuttaaksemme haastattelemme kuntoutusosaajia ja -ammattilaisia mahdollisimman laajalla skaalalla aina alueen johtajista kenttätyöntekijätasolle saakka. Haravoimme läpi myös Pohjois-Savon alueellisesti tärkeimmät vaikuttajat ja toimijat. Luonnollisesti on ollut helppo aloittaa KYS:istä ja Kuopion kaupungista, mutta niiden ohella haastatellaan laaja kirjo muita Pohjois-Savon alueellisia toimijoita. Myös kolmas sektori on haastatteluissa vahvasti edustettuna.

Haastattelujen jälkeen rakennamme työpajojen avulla vielä kattavamman kuvan kuntoutusosaamisen nykytilasta ja siihen liittyvistä vahvuuksista ja pullonkauloista. Kun tämä on suoritettu aloitamme kuntoutuskoulutusmateriaalien työstämisen. Haluamme luoda alueelliseen tarpeeseen mahdollisiman hyvin kohdennetun, korkeatasoisen ja saavutettavan kuntoutuskoulutuskokonaisuuden. Teemme perinpohjaista työtä, mutta haluamme edetä ripeästi, jotta kaikki meille asetetut tavoitteet saadaan täytettyä mahdollisimman hyvin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot